3K platforma v destinaci Český les

Co je 3K platforma

3K platforma je funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu, případně i návazných odvětví a složek veřejné správy v destinaci. Účelem platformy je podpora rozvoje turismu v regionu a návazně regionu jako celku. V rámci platformy dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

3K platforma by měla umožňovat pravidelnou komunikaci aktérů v destinaci, vytvářet podmínky pro koordinaci a kooperaci subjektů, iniciovat příležitosti pro vznik rozvojových záměrů, projektů či aktivit na základě organizace setkávání aktérů cestovního ruchu. Do 3K platformy by měl mít přístup každý subjekt, který by se chtěl zapojit.

Mezi vhodné formy, které může DMO vytvořit, patří: pracovní skupina cestovního ruchu zahrnující aktéry cestovního ruchu v destinaci kolegium cestovního ruchu složené z aktérů v destinaci pravidelná jednání, kulaté stoly nebo zasedání na úrovni aktérů destinace elektronická komunikační síť mezi aktéry s možností diskuze a sdílení aktuálních informací o dění v destinaci

Setkávání v rámci aktivit 3K platformy by mělo být organizováno pravidelně a s frekvencí odpovídající potřebám destinace (minimálně 2x ročně, ideálně 4x ročně). 3K platforma by se měla zabývat praktickými otázkami cestovního ruchu v destinaci, vytvářet podmínky pro koordinaci a kooperaci subjektů, svou činností přispívat ke zkvalitnění podmínek pro jeho rozvoj a být schopna uskutečňovat konkrétní společné dohody nebo rozhodnutí (např. příprava strategických dokumentů, příprava produktů, projednání marketingového plánu, příprava společných projektových žádostí o financování aktivit / záměrů / projektů, atd.